Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Urodziny Tomka2013-09-29 20:59:08
W ramach projektu: "Mie? wyobra?ni? mi?osierdzia" nasza szko?a w czwartek 26.09 zorganizowa?a urodziny naszego absolwenta Tomka Brewczy?skiego. Tego dnia solenizant  przyby? do nas wraz z pozosta?ymi...
Wycieczka do Ojcowa 2013-09-26 17:16:23
W dniach 23 i 24 wrze?nia  2013 roku, odby?a si? wycieczka do Ojcowa dla uczniów  Szko?y Podstawowej realizuj?cych projekt unijny pt. ,,Rozwi?my Skrzyd?a”, finansowany przez EFS....
Kolejny sukces "Pniokw"2013-09-09 14:42:01
8 wrze?nia, na Stadionie Sportowym w Tenczynie odby? si? III Festiwal Zespo?ów Regionalnych Beskidu Wyspowego "Beskidzka Podkówecka", na którym nasz Zespó? Regionalny...
Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odb?dzie si? 4 wrze?nia (tj, ?roda) 2013 roku o godz. 16.00. Na spotkaniu zostan? omówione bardzo istotne sprawy zwi?zane z organizacj? roku...
Zaproszenie   Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespo?u Szkó? Publicznych im. Jana Paw?a II w Sadku-Kostrzy serdecznie zapraszaj? uczniów i ich rodziców na Inauguracj? Nowego Roku Szkolnego...