Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Partnerzy

1. Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Dzia?alno?ci Szko?y w Sadku-Kostrzy

2. Rada Rodziców

3. Bank ?ywno?ci w Krakowie

4. Wojewódzki Urz?d Pracy w Krakowie

5. Fundacja Biuri Inicjatyw Spo?ecznych w Krakowie

6. Bank Spó?dzielczy Rzemios?a w Krakowie; oddzia? w Jod?owniku

7. Agencja Rynku Rolnego

8. Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Jod?owniku

9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Limanowej

10. Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

11. Ochotnicza Stra? Po?arna w Sadku i Jod?owniku

12. Ko?o Gospody? Wiejskich w Sadku i Kostrzy

13. Ko?o ?owieckie "Szarak"