Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Zesp? Regionalny "Pnioki"

Szkolny Zespó? Regionalny „Pnioki” powsta? w 2005 r. z inicjatywy dyrektorki szko?y, Pani Haliny Gocal, która obecnie jest kierownikiem zespo?u oraz instruktorki ta?ca, Pani Marii Wójtowicz. Zespó? dzia?a w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Sadku – Kostrzy.

 

Cz?onkami Zespo?u s? uczniowie szko?y, którzy kultywuj? tradycje, ?piewy, ta?ce, obrz?dy, zwyczaje oraz gwar? Lachów Szczyrzyckich i Lachów Limanowskich.

 

 

Zespó? opracowa? i przedstawi? nast?puj?ce regionalne programy artystyczne: „ Jak roz kawalyrka na zabawo w remizie s?a”, „Na wygonie p?od lascom”, „Po Majówce”, „Jak to przed weselom Ka?ki by?o”. Przedstawiono tak?e obrz?dy kol?dnicze: „Herody”, „Pastuski”, „Z turoniem”, „Z gwiazd?”.

 

W swoich programach cz?onkowie zespo?u przedstawiaj? zabawy, wyliczanki oraz  ta?ce ze ?piewem. Najbardziej znane z nich to: pasterka, suwana, chodzony, szewc, przepióreczka, kowal, ogrodnik oraz wiele polek z przy?piewkami.

 

Cz?onkowie zespo?u wykorzystuj?, przekazane przez najstarszych mieszka?ców wsi, stroje regionalne. Szczególny zachwyt w?ród cz?onków komisji oceniaj?cej wyst?py oraz publiczno?ci budz? noszone przez starsze dziewcz?ta gorsety, które licz? ponad sto lat.

 

Zespó? bierze udzia? w licznych przegl?dach, spotkaniach i festiwalach folklorystycznych,  zdobywaj?c cenne nagrody i wyró?nienia. W 2009 roku zespó? wzi?? udzia? w Mi?dzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „?wi?to Dzieci Gór”.  Ponadto corocznie na gminnym przegl?dzie grup kol?dniczych ch?opcy zdobywaj? I miejsca / tak grupa dzieci?ca,  jak i m?odzie?owa/. Ka?dego roku zespó? wyst?puje na „Limanowskiej S?azie” – Powiatowym Przegl?dzie Folklorystycznym, zajmuj?c
 I lub II miejsca. Dwukrotnie /w 2008 r. i 2011 r./ „PNIOKI” prezentowa?y si? na Karpackim Festiwalu Dzieci?cych Zespo?ów Regionalnych w Rabce – Zdroju.  W 2010 roku zespó? zdoby? tak?e I miejsce w Mi?dzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Zag??bie i S?siedzi” w D?browie Górniczej.

 

W 2009 r. cz?onkowie zespo?u wspólnie ze swoimi  rodzicami, którzy utworzyli Grup? Obrz?dow? „?warni ?ojce” nagrali i wydali p?yt? pt. „?piywom jo se, ?piywom”.

 

Wi?cej informacji na oficjalnej stronie zespo?u