Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Plenerowa Droga Krzy?owa 2017-04-03 09:30:43
2 kwietnia 2005 roku towarzyszyli?my Janowi Paw?owi II w jego ostatniej w?drówce, drodze do Domu Ojca. Papie?, os?abiony chorob?, da? nam pi?kny przyk?ad tego, jak nale?y by? uczestnikiem cierpie? Chrystusa. Ca?e...
XII rocznica ?mierci Patrona2017-03-31 14:25:37
2 kwietnia przypada 12. rocznica ?mierci Jana Paw?a II, patrona naszej szko?y. W pi?tek ca?a spo?eczno?? szkolna zgromadzi?a si? na apelu upami?tniaj?cym osob? i nauczanie Jana Paw?a II. M?odzie? gimnazjalna przygotowa?a...
M?odzi i Mi?osierdzie 2 2017-03-29 17:53:31
We wtorek 28 marca jako szko?a imienia Jana Paw?a II wzi?li?my udzia? w drugim ju? spotkaniu religijnym m?odzie?y gimnazjalnej "M?odzi i Mi?osierdzie", które zorganizowane zosta?o w Krakowie w Arenie...
?ladami ?w. brata Alberta2017-03-29 12:46:21
W ?rod? go?cili?my w naszej szkole uczestników Terapii Zaj?ciowej w Komornikach, którzy zaprezentowali nam spektakl ukazuj?cy ?ycie i dzai?alno?? ?w.brata Alberta. Niezwykle wzruszaj?ce sceny z ?ycia Adama...
Klasa „0” reprezentowa?a nasz? szko?? na konkursie recytatorskim w Jod?owniku 21 marca 2017r. pn. „Brzechwa, Tuwim – wiersze znane i lubiane”. I miejsce zaj??a Kamila Smoter natomiast...