Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Projekty

Od 1 wrze?nia 2015r nasz szko?a przy??czy?a si? do Programu Ma?y Mistrz, który jest wspierany przez Ministerstwo Sportu I Turystyki. Programem  „ Ma?y Mistrz” zosta?a obj?ta klasa I Szko?y Podstawowej.
Ide? przewodnia programu jest zdobywanie przez uczniów okre?lonych sprawno?ci fizycznych  w 6 kategoriach: Rowerzysta- Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Lekkoatleta, Pi?karz, Narciarz-?y?wiarz, P?ywak-wodniak.
Uczniowie po opanowaniu okre?lonych sprawno?ci i umiej?tno?ci ruchowych otrzymuj? odpowiedni znaczek, który wlepiaj? do legitymacji. Zdobywca kompletu sprawno?ci otrzymuje tytu? „Ma?ego Mistrza”

 

Oto plakaty zach?caj?ce do brania udzia?u w nast?puj?cych projektach:

 photo e0ef7352-7157-4e03-9b66-8a71d64e2893_zps5f0280ab.png

 


 photo b1209ef0-eef6-4670-b031-c9689776b5f0_zps60960762.jpg

 

 


 

 

 

 photo 931c103e-5cd7-445a-bc4a-3d0cdf9f128a_zpsade1c24b.jpg

W naszej szkole realizowany jest równie? projekt:  "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkó? podstawowych";  wspó?finansowany przez Uni? Europejsk?. W ramach projektu organizowane s? zaj?cia logopedyczne, zaj?cia dla uczniów ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu oraz zaj?cia przyrodnicze. Projekt b?dzie realizowany do ko?ca grudnia 2013 roku.