Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Projekty

KLUB DZIECIĘCY
w Szkole Podstawowej Sadek – Kostrza w Sadku
Sadek 105; 34-620 Jodłownik
Tel. 18 332 10 51
email: gimsad@poczta.onet.pl

 

Gmina Jodłownik, realizuje projekt pn. „Gmina Jodłownik otwiera pierwszy Klub Dziecięcy ” (nr RPMP.08.05.00 – 12 – 0051/21) który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 8 – Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby powracające/ wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące, dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Od  29.03.2022 roku  rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zapoznać się z załączonym regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyć wypełnione dokumenty do sekretariatu Szkoły Podstawowej Sadek – Kostrza w Sadku; Sadek 105; 34- 620 Jodłownik.  (Wzory dokumentów zamieszczamy poniżej).  Dokumenty można składać osobiście lub pocztą (liczy się data wpłynięcia dokumentów) w terminie od 29.03.2022r do 30 kwietnia 2022 roku do godziny 15.00 z możliwością prowadzenia rekrutacji w sposób ciągły do momentu wyczerpania limitu miejsc.