Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Inauguracja nowego roku szkolnego w Zespole Szkó? w Sadku - Kostrzy rozpocz??a si? w poniedzia?ek 1 wrze?nia 2014r. uroczyst? Msz? ?w., po której uczniowie, nauczyciele i rodzice udali si? na akademi?....
31 sierpnia odby? si? M?odzie?owy Piknik "Pod Zielonym Wielorybem" po??czony z Plenerowym Po?egnaniem Lata Piknik by? wspó?finansowany ze ?rodków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w...
Uroczysto?? rozpoczniemy o godzinie 11.00 Msz? ?wi?t? przy Kaplicy w Sadku ( w razie niesprzyjaj?cych warunków atmosferycznych w szkole). Pó?niej w szkole odb?dzie si? Uroczysty Apel i spotkanie z wychowawcami...
Niedziela, 31 sierpnia 2014r. Boisko sportowe w Sadku Program: 15:00 Otwarcie Imprezy 15:30 "Za?piewaj o Zielonym WIelorybie" - konkurs wokalno-instrumentalny dla dzieci i m?odzie?y...
?WI?TO DZIECI GR 20142014-08-25 15:29:20
W niedziel? 20 lipca 2014r. na nowos?deckim Rynku ponownie zabrzmia?a trombita Józefa Brody inauguruj?ca 22. edycj? Festiwalu ?WI?TA DZIECI GÓR. „Pnioki” wyst?powa?y razem z austriackim zespo?em...