Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Dnia 30 pa?dziernika 2018 r. klasy I-III bra?y udzia? w konkursie wiedzy pt: „Bezpiecze?stwo w ruchu drogowym”. Uczniowie musieli wykaza? si? du?? znajomo?ci? przepisów ruchu drogowego....
Przygotowuj?c si? do 100 rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci,  31 pa?dziernika 2018r., uczniowie klas I – III odwiedzili cmentarz z czasów  I wojny ?wiatowej w S?upii.  Na...
27 pa?dziernika druhowie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Sadku zorganizowali kinderbal dla najm?odszych. Spotkanie to odby?o si? w ramach projektu „Zabaw? i prac? ludzie si? bogac?”.  
W dniu 25.10.2018 r. w naszej szkole odby?o si? spotkanie z pisarzem ksi??ek dla dzieci panem Waldemarem Cichoniem autorem serii ksi??ek o kotku Cukierku. „Cukierku, ty ?obuzie!” -  pierwsza z serii...
Czytanie z Gangiem S?odziakw2018-10-23 16:55:00
18 pa?dziernika uczniowie klas I-III spotkali si? na szkolnych obchodach Dnia G?o?nego Czytania. Zaproszeni zostali go?cie: le?niczy, piel?gniarka, dzieci przedszkolne, nauczyciele i rodzice, ??cznie 93 osoby. Le?niczy i...