Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

"Teologia cia?a...czego?"2016-10-04 16:08:50
W dniu 3.10. 2016r. zosta?y przeprowadzone przez pani? Magdalen? Siemion z Instytutu Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie warsztaty pt.  „ Teologia cia?a… czego?”. Celem...
Tutaj znajdziesz link do zg?aszania nieszcz??liwych wypadków swojego dziecka : bezpieczny.pl
PAMI?CI POLEG?YCH 1939-19452016-09-19 10:47:33
 ,,  By? 1 wrze?nia 1939 roku...Nie poszli?my wtedy do szko?y, ale nikt nie cieszy? si? z tego powodu.. ." Od wys?uchania takich wspomni? nasza spo?eczno?? szkolna rozpocz??a  poniedzia?kowy, wrze?niowy...
Witaj szko?o! Pierwszy wrze?nia roku szkolnego 2016/2017 powita? nas pi?kn?, s?oneczn? pogod?. A? ci??ko uwierzy?, ?e to koniec wakacji. Jednak  przekonali si? o tym nasi uczniowie, którzy wraz z rodzicami...
W czasie wakacji oby?a si? 10-dniowa pó?kolonia w naszej szkole. W zaj?ciach bra?o udzia? 30 uczestników pod fachow? opiek? pedagogiczn?. W ramach zaj?? dzieci i m?odzie? odwiedzi?a m.in. wiosk? india?sk? w...