Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Biblioteka

 

Biblioteka Zespo?u Szkó? Publicznych im. Jana Paw?a II w Sadku - Kostrzy

"Biblioteka jest instytucj?,
która samym swoim istnieniem ?wiadczy o rozwoju kultury.
Jest ona bowiem skarbnic? pi?miennictwa, przez które cz?owiek wyra?a
swój zamys? twórczy, inteligencj?, znajomo?? ?wiata i ludzi,
a tak?e umiej?tno?? panowania nad sob?,
osobistego po?wi?cenia, solidarno?ci i pracy dla rozwoju dobra wspólnego."

Jan Pawe? II


Nowo?ci w bibliotece - zapraszamy!

 photo d2774e78-2bb3-4ac0-bab0-8563c1685b82_zpsq68lyvxt.jpg

Wystawa ksi??ek historycznych z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci Polski:


 photo IMG_7782_zpsfpij6c8v.jpg


Dzie? Kundelka

25 pa?dziernika wszystkie kundelki maj? swoje ?wi?to. Z tej okazji w naszej bibliotece odby?y si? zaj?cia dla dzieci z klas 0 – III pod has?em „Mam przyjaciela psa”. Dzieci dowiedzia?y si? co to s? kundelki, wymienia?y znane rasy psów. Przypomnia?y sobie, jak nale?y dba? o swojego czworonoga poznaj?c zasady dobrego opiekuna psa.

W czasie spotkania uczniowie mogli obejrze? gazetk? i wystawk? ksi??ek o psach.

Z zainteresowaniem wys?uchali historii D?oka – kundelka z Krakowa, który nagle straci? swojego w?a?ciciela i czeka? ponad rok na jego powrót. Aby upami?tni? psi? wierno?? wystawiono mu pomnik.

W czasie przerw mi?dzylekcyjnych starsi uczniowie czytali fragmenty ksi??ek, których bohaterami s? psy, opowiadali te? o s?ynnych i znanych psach. 

 

 photo efd639b7-b385-4cfc-9b53-2bfaa447c4c0_zps3r1qkf7i.jpg

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI i dost?p do jej zbiorów

Dzie? tygodnia

 

Godziny dost?pu

PONIEDZIA?EK

8:30 – 9:15, 11:05 – 15:45

WTOREK

11:00 – 14:00, 14:55 – 15:45

?RODA

10:10 – 12:10

CZWARTEK

8:30 – 9:15, 13:05 – 15:45

PI?TEK

11:15 – 12:15

Lubisz czyta? czasopisma?

-         przyjd? w wolnym czasie do czytelni i skorzystaj z zaprenumerowanych tytu?ów,

-         znajdziesz tu informacje do referatów, wypracowa?, powtórek, ale nie tylko!

 

Polecamy czasopisma:

Victor Junior

Victor Gimnazjalista

M?ody Technik

Odkrywca

?wierszczyk

Ma?y Artysta

 

Dla nauczycieli:

?wietlica w Szkole

Biblioteka w Szkole

Wychowawca

WenaKsi?gozbiór
 

Ksi?gozbiór biblioteki liczy 2880 woluminów i jest systematycznie uzupe?niany. Korzysta z niego ok.200 czytelników: uczniów, nauczycieli, pracowników szko?y i rodziców. Do?? du?y wysi?ek uczyniono w zakresie uaktualnienia kanonu lektur oraz ksi?gozbioru podr?cznego. Na bie??co rozbudowywany jest równie? dzia? po?wi?cony patronowi szko?y Janowi Paw?owi II. Biblioteka gromadzi tak?e zbiory specjalne m.in. : encyklopedie, s?owniki multimedialne, programy edukacyjne, filmy, p?yty muzyczne. M?odzie? oraz nauczyciele mog? korzysta? z bogatej oferty czasopism tj. : "M?ody Technik", "Aura", "Victor Junior", "Victor Gimnazjalista", "Cogito", "Brawo Sport", "National Geographic", "Wychowawca", "Biblioteka w Szkole", "Matematyka w Szkole", "?ycie Szko?y", "J?zyk polski w kl. IV-VI", "J?zyk polski w gimnazjum".
 

ICIM
 

W sierpniu 2006 roku biblioteka szkolna wyposa?ona zosta?a w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Inwestycja ta by?a mo?liwa dzi?ki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej wspó?finansowanemu przez Europejski Fundusz Spo?eczny (EFS). Otrzymali?my 4 stanowiska komputerowe dla czytelników wraz z oprogramowaniem, urz?dzenie wielofunkcyjne (skaner, kopiarka, drukarka) oraz zestaw programów edukacyjnych (multimedialny atlas, encyklopedia, s?ownik). Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej s?u?y przede wszystkim do celów edukacyjnych. Uczniowie naszej szko?y maj? zapewnione doskona?e warunki w czytelni do nauki, pracy samokszta?ceniowej i rozwoju zainteresowa?.