Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

?wietlica szkolna

Zaj?cia ?wietlicowe dla uczniów szko?y podstawowej i gimnazjum odbywaj? si? codziennie.
W szkole podstawowej zaj?cia trwaj? od godziny 12.15 do 15.50. Organizuje je trzech wychowawców: pani Anna Golonka, pani Krystyna Hacu? i pan Henryk ?ugowski.
W gimnazjum zaj?cia ?wietlicowe dostosowane s? do organizacji prawid?owego procesu dydaktycznego. Odbywaj? si? przed i po lekcjach. Organizuj? je dwie wychowawczynie: pani Joanna Pazdan i pani Krystyna Hacu?.
 Dzieci i m?odzie? maj? zapewnione:
* opiek? nauczyciela,
* pomoc w odrabianiu lekcji,
* mo?liwo?? korzystania z biblioteki szkolnej i z pracowni komputerowej,
* mo?liwo?? uczestnictwa w ró?nego rodzaju konkursach ?wietlicowych,
Uczniowie uczestnicz? w zaj?ciach:
- rekreacyjnych,
- sportowych,
- plastycznych,
- przyrodniczych,
- hafciarskich,
- zabawach i grach edukacyjnych,
Dzieci i m?odzie? ucz? si? m.in.
^ po?ytecznego organizowania czasu wolnego,
^ efektywnego odpoczynku po lekcjach,
^ prawid?owego funkcjonowania w grupie.

HARMONOGRAM ZAJ?? ?WIETLICOWYCH – SZKO?A PODSTAWOWA

 

Godziny

Poniedzia?ek

Wtorek

?roda

Czwartek

Pi?tek

12.15-

-13.15

 

p. K .Hacu?

P .K. Hacu?

p. K. Hacu?

p. K. Hacu?

13.15-
-14.15

P .K. Hacu?

p. K. Hacu?

p. K. Hacu?

p. K. Hacu?

P .K Hacu?

14.15-
-15.15

p. K. Hacu?

p. K. Hacu?

p. A. Golonka

p. H. ?ugowski

p. A. Golonka

15.15-
-15.50

p. K. Hacu?

p. A. Golonka

p. A. Golonka

p. H. ?ugowski

P .A. Golonka