Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Na ?wi?ta Zmartwychwstania Chrystusa Pana przesy?amy najserdeczniejsze ?yczenia: obfito?ci ?ask Bo?ych, zdrowia, rado?ci, wytrwa?o?ci w codziennym zmaganiu si? z przeciwie?stwami, poczucia si?y, pokoju...
Uczniowie klasy V powitali wiosn? inscenizacj? bajki pt. „Czerwony Kapturek”. W przedstawieniu, Czerwonym Kapturkiem by?a Ola, Mam? – Patrycja, Babci? – Oskar, Gajowym – Kamil, Wilkiem –...
Nauczyciele ?wietlicy i Biblioteki Szkolnej zorganizowali Szkolny Konkurs Recytatorski, pod has?em: „Bajki naszych rodziców”. W Konkursie uczestniczy?y dzieci z oddzia?ów przedszkolnych oraz...
Szko?a w Leeds2018-03-27 16:30:16
Naszej szkole uda?o si? nawi?za? kontakt email ze Szko?? Podstawow? w Leeds w Anglii. Uczniowie tej szko?y mieli szans? pozna? nasz? szko?? oraz region, w którym ona si? znajduje poprzez spotkanie z Pani? Sheila...
W dniu 16 marca obchodzili?my w naszej szkole Dzie? ?w. Patryka. Celem obchodów tego ?wi?ta by?o przybli?enie uczniom zagadnie? zwi?zanych z kultur?, tradycj? oraz histori? Irlandii jak równie? pog??bienie...