Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Hymn szko?yW wielkim trudzie powstawa?a,
Wiele lat
Teraz b?dziemy rozs?awia?
Jej imi? na ca?y ?wiat.

Ty? nasz? szko??, drugim domem, miejscem twórczych my?li,
Chcesz, aby?my z murów Twych m?drzy i odwa?ni wyszli.

Wielkie przed Tob? zadanie,
Trudny czas.
B?dziesz nauk? i wiedz?
Jednoczy?a wszystkich nas.

Wierzymy mocno, ?e tu zgoda i mi?o?? zago?ci,
?e nie zniszczy ?aden wróg naszej drogi do m?dro?ci.

Papie? Polak Twym Patronem,
Mistrzem dusz.
On jest naszym idea?em
I ostoj? po?ród burz.

Niech Jego ?ycie b?dzie naszym niedo?cig?ym wzorem,
Niech ka?dy z nas na?laduje Jego mi?o?? i pokor?.

Ucz nas Szko?o, jak odnale??
Drog? sw?.
Jak pokona? trudy ?ycia,
I omija? wszelkie z?o.

Ucz piel?gnowa? ojców wiar?, j?zyk i tradycj?.
Przypominaj naszych przodków, co Ojczy?nie dali ?ycie.

S?owa: dyr. mgr Halina Gocal
Autor muzyki nieznany