Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Patron

Papie? Polak naszym Patronem…

 

(…)Papie? Polak Twym Patronem,
     Mistrzem dusz.
     On jest naszym idea?em
     I ostoj? po?ród burz.

                Niech Jego ?ycie b?dzie naszym niedo?cig?ym wzorem,
                Niech ka?dy z nas na?laduje Jego mi?o?? i pokor? (…)

 

    24 listopada 2001 roku nasza spo?eczno?? szkolna prze?ywa?a bardzo wa?n? uroczysto??: nadanie szkole imienia Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II oraz po?wi?cenie szkolnego sztandaru. W tym dniu Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II przej?? opiek? duchow? nad szko??, przesy?aj?c nam osobiste b?ogos?awie?stwo. Sta?o si? to dzi?ki przychylno?ci i zabiegom o. Konrada Hejmo, rodowitego Kostrzanina, który sprawowa? funkcj? Dyrektora Domu Pielgrzyma w Watykanie. Od momentu otrzymania imienia, nasza szko?a nale?y do Ogólnopolskiej Rodziny Szkó? im. Jana Paw?a II.

    Jeste?my dumni z tego, ?e Zespó? Szkó? w Sadku -Kostrzy ma tak zacnego Patrona. Osoba b?ogos?awionego Jana Paw?a II nie tylko budzi w nas dum? i szacunek, ale tak?e zobowi?zuje do wierno?ci i lojalno?ci wobec g?oszonych przez niego idei. Krocz?c ?ladami nauk oraz ?ycia naszego Patrona, staramy si? podejmowa? wiele dzia?a? upami?tniaj?cych jego osob?.

    16 pa?dziernika, a wi?c w dniu, w którym Karol Wojty?a zosta? Papie?em, obchodzimy uroczy?cie co roku ?wi?to Szko?y. Upami?tniaj?c ten dziejowy moment 16 dnia ka?dego miesi?ca szkolny poczet sztandarowy uczestniczy tak?e we mszy ?wi?tej. W 2000 r. przed nadaniem szkole imienia Jana Paw?a II odby?a si? pierwsza pielgrzymka do Wadowic, obecnie coroczne pielgrzymowanie do rodzinnego miasta Karola Wojty?y sta?o si? ju? tradycj? naszej szko?y. 18 maja 2003 roku nasi uczniowie pierwszy raz uczestniczyli w Zje?dzie Szkó? nosz?cych imi? Jana Paw?a II w Wadowicach. Od pa?dziernika 2002 roku rozpocz?li?my tak?e pielgrzymowanie uczniów naszej szko?y na Jasn? Gór?, w ramach Spotkania Rodziny Szkó? im. Jana Paw?a II.

   Chwil? refleksji nad naukami Jana Paw?a II upami?tniamy równie? dzie? 2 kwietnia  - rocznic? ?mierci naszego Papie?a Polaka. A od niedawna nasza spo?eczno?? szkolna uroczy?cie obchodzi rocznic? beatyfikacji Jana Paw?a II.     

    Jan Pawe? II kocha? m?odzie?, wierzy? w ni? i dawa? jej wspania?y wzór ?yciowego post?powania. Uczniowie i nauczyciele naszej szko?y maj? nadziej? sprosta? jego oczekiwaniom, wdra?aj?c w ?ycie idee Papie?a Polaka.