Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Historia

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sadku - Kostrzy została powołana do życia uchwałą Rady Gminy w Jodłowniku z marca 1999 roku i utworzona z połączenia obwodów dwóch szkół, które zlikwidowano: Szkoły Filialnej w Sadku i Szkoły Podstawowej im. Św. Jana z Kęt w Kostrzy.

W obu tych niewielkich, sąsiadujących ze sobą wioskach istniały drewniane budynki szkół oddane do użytku w 1925 roku. Początkowo były to szkoły samodzielne, niepełne.

W 1957 roku szkoła w Kostrzy powiększyła się o dobudowaną wysiłkiem mieszkańców wsi drugą salę lekcyjną. Sukcesywnie ponawiane starania o podniesienie stopnia organizacyjnego były załatwiane pozytywnie przez władze oświatowe i szkoła ta funkcjonowała do 1978 roku jako pełna, ośmioklasowa, z klasami łączonymi i salami lekcyjnymi wynajmowanymi w prywatnych domach.

1.09.1978 roku obniżono stopień organizacyjny szkół w Sadku i Kostrzy do klas I - III, a dzieci starsze zaczęto dowozić do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jodłowniku. Od tej pory funkcjonowały Punkty Filialne w Sadku i Kostrzy. Ponieważ stan techniczny budynków tych szkół stale się pogarszał, myślano o wybudowaniu nowych obiektów.

W 1984 roku władze gminy, ze względu na niewielką ilość uczniów uczniów każdej z miejscowości, wystąpiły z propozycją budowy szkoły wspólnej dla Sadku i Kostrzy, zlokalizowanej na pograniczu obu wsi. Uzyskanie terenu pod budowę szkoły, sporządzenie wymaganych planów inwestycyjnych, to pierwsze etepy powstawania szkoły. Po wykonaniu ław fundamentowych nastąpiło przerwanie robót budowlanych na dłuższy czas. Dopiero w 1993 roku władze gminy wznowiły prace po wykonaniu badań wytrzymałości fundamentów. Stan surowy budynku zamknięto w 1997 roku.

W związku z przygotowaniem do wdrożenia reformy oświaty Rada Gminy w Jodłowniku uchwałą z marca 1999 roku zlikwidowała szkoły w Sadku i Kostrzy, w miejsce których utworzono Zespół Szkół w Sadku - Kostrzy obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum.

Od 1.09.1999 roku zajęcia lekcyjne odbywały się w starych budynkach szkół w Sadku i Kostrzy. 11.12.1999 roku oddano do użytku piętro nowej szkoły, a uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum rozpoczęli w niej naukę 2.01.2000 roku.

24. listopada 2001 roku szkole nadano imię Papieża Jana Pawła II, którego niezaprzeczalny autorytet uznawany na całym świecie oraz działania zmierzające do szerzenia pokoju i miłości między ludźmi pomogą wychowywać uczniów czyniących dobro i żyjących w prawdzie.

 

 

Uroczystą mszę świętą celebrują: przeor O.O.Cystersów w Szczyrzycu - W. Rymarczyk, J. Majerski - proboszcz(Krasne-Lasocice),O. Chrobak - proboszcz(Jodłownik), J. Bodziony - proboszcz(Szyk), M. Mierzyński - ksiądz rodak

Uroczyste poświęcenie sztandaru przez proboszcza parafii w Jodłowniku

 

Pani Halina Gocal - dyrektor szkoły podczas uroczystości


Przewodnicząca Rady Gminy p. St. Pucia przekazuje p. dytektor H. Gocal Akt Nadania Szkole Imienia

Pani dyrektor H. Gocal przekazuje uczniom: K. Piastusińska, B. Śliwa, M. Grzyb Sztandar Szkoły
Kurator R. Kuźmiak wbija pamiątkowy gwóźdź