Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Historia

Szko?a Podstawowa im. Jana Paw?a II w Sadku - Kostrzy zosta?a powo?ana do ?ycia uchwa?? Rady Gminy w Jod?owniku z marca 1999 roku i utworzona z po??czenia obwodów dwóch szkó?, które zlikwidowano: Szko?y Filialnej w Sadku i Szko?y Podstawowej im. ?w. Jana z K?t w Kostrzy.

W obu tych niewielkich, s?siaduj?cych ze sob? wioskach istnia?y drewniane budynki szkó? oddane do u?ytku w 1925 roku. Pocz?tkowo by?y to szko?y samodzielne, niepe?ne.

W 1957 roku szko?a w Kostrzy powi?kszy?a si? o dobudowan? wysi?kiem mieszka?ców wsi drug? sal? lekcyjn?. Sukcesywnie ponawiane starania o podniesienie stopnia organizacyjnego by?y za?atwiane pozytywnie przez w?adze o?wiatowe i szko?a ta funkcjonowa?a do 1978 roku jako pe?na, o?mioklasowa, z klasami ??czonymi i salami lekcyjnymi wynajmowanymi w prywatnych domach.

1.09.1978 roku obni?ono stopie? organizacyjny szkó? w Sadku i Kostrzy do klas I - III, a dzieci starsze zacz?to dowozi? do Zbiorczej Szko?y Gminnej w Jod?owniku. Od tej pory funkcjonowa?y Punkty Filialne w Sadku i Kostrzy. Poniewa? stan techniczny budynków tych szkó? stale si? pogarsza?, my?lano o wybudowaniu nowych obiektów.

W 1984 roku w?adze gminy, ze wzgl?du na niewielk? ilo?? uczniów uczniów ka?dej z miejscowo?ci, wyst?pi?y z propozycj? budowy szko?y wspólnej dla Sadku i Kostrzy, zlokalizowanej na pograniczu obu wsi. Uzyskanie terenu pod budow? szko?y, sporz?dzenie wymaganych planów inwestycyjnych, to pierwsze etepy powstawania szko?y. Po wykonaniu ?aw fundamentowych nast?pi?o przerwanie robót budowlanych na d?u?szy czas. Dopiero w 1993 roku w?adze gminy wznowi?y prace po wykonaniu bada? wytrzyma?o?ci fundamentów. Stan surowy budynku zamkni?to w 1997 roku.

W zwi?zku z przygotowaniem do wdro?enia reformy o?wiaty Rada Gminy w Jod?owniku uchwa?? z marca 1999 roku zlikwidowa?a szko?y w Sadku i Kostrzy, w miejsce których utworzono Zespó? Szkó? w Sadku - Kostrzy obejmuj?cy Szko?? Podstawow? i Gimnazjum.

Od 1.09.1999 roku zaj?cia lekcyjne odbywa?y si? w starych budynkach szkó? w Sadku i Kostrzy. 11.12.1999 roku oddano do u?ytku pi?tro nowej szko?y, a uczniowie Szko?y Podstawowej i Gimnazjum rozpocz?li w niej nauk? 2.01.2000 roku.

24. listopada 2001 roku szkole nadano imi? Papie?a Jana Paw?a II, którego niezaprzeczalny autorytet uznawany na ca?ym ?wiecie oraz dzia?ania zmierzaj?ce do szerzenia pokoju i mi?o?ci mi?dzy lud?mi pomog? wychowywa? uczniów czyni?cych dobro i ?yj?cych w prawdzie.

 

 

Uroczyst? msz? ?wi?t? celebruj?: przeor O.O.Cystersów w Szczyrzycu - W. Rymarczyk, J. Majerski - proboszcz(Krasne-Lasocice),O. Chrobak - proboszcz(Jod?ownik), J. Bodziony - proboszcz(Szyk), M. Mierzy?ski - ksi?dz rodak

Uroczyste po?wi?cenie sztandaru przez proboszcza parafii w Jod?owniku

 

Pani Halina Gocal - dyrektor szko?y podczas uroczysto?ci


Przewodnicz?ca Rady Gminy p. St. Pucia przekazuje p. dytektor H. Gocal Akt Nadania Szkole Imienia

Pani dyrektor H. Gocal przekazuje uczniom: K. Piastusi?ska, B. ?liwa, M. Grzyb Sztandar Szko?y
Kurator R. Ku?miak wbija pami?tkowy gwó?d?