Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Sadek-Kostrza w Sadku, w czasie pandemii, obowiązujący od 1 września 2020r.

 • Do szkoły może przychodzić uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni  obowiązkowo zdezynfekować ręce. W przedsionku szkoły znajduje się płyn dezynfekujący,  zamieszczona jest stosowna informacja oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 • Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz ich opiekunowie korzystają z bocznego wejścia do szkoły i poruszają się w wyznaczonej strefie przebywania, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Osoby z zewnątrz powinny do niezbędnego minimum ograniczyć przebywanie
  w szkole.
 • Uczniowie odbywają zajęcia w wyznaczonej sali, nie zmieniając jej w ciągu dnia
  z wyjątkiem zajęć komputerowych , wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych.
 • Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają na świeżym powietrzu a w razie niepogody na korytarzu, na tej kondygnacji, co ich sala lekcyjna. Uczniowie klas IV-VIII w czasie przerw międzylekcyjnych, przebywając na korytarzu szkoły, zobowiązani są zasłonić usta i nos (maseczka).
 • W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ciepłą wodą i mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, również przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza i po każdej przerwie), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  W każdej sali lekcyjnej uczniowie mają dostęp do ciepłej wody, mydła i ręcznika.
 • Nauczyciele w przestrzeni wspólnej mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

 • Systematycznie wietrzone będą sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, chyba, że uniemożliwią to warunki pogodowe.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Zajęcia z wychowania fizycznego w miarę warunków pogodowych odbywać się będą na świeżym powietrzu. Podczas zajęć, w których nie można zachować dystansu, ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć jak również urządzenia dostępne na placu zabaw będą czyszczone lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć. . Podobnie jak podłoga w każdym szkolnym pomieszczeniu.
 • Uczniowie przynoszą do szkoły drugie śniadanie. Herbata będzie wydawana
  w jadalni. Dzieci i młodzież zjedzą drugie śniadanie zmianowo:
  klasy I-III na pierwszej przerwie,
  klasy IV-VIII na drugiej przerwie,
  oddziały przedszkolne  w godzinach: 9.30-10.00
 • Uczeń może korzystać z dystrybutora wody pod nadzorem opiekuna.
 • Uczniowie nie mogą się grupować, zarówno w budynku szkoły, jak i na szkolnym terenie.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczniowie korzystają z szatni, zajmując co drugi wieszak. 
 • W szkole nie będą organizowane wycieczki szkolne oraz wyjścia grupowe.
 • Do świetlicy szkolnej przyjmowane będą dzieci tylko rodziców pracujących.
 • Każdy uczeń, który zaobserwuje u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuje o tym nauczyciela. Wówczas wdrożone zostają Procedury Postępowania na wypadek zakażenia lub zachorowania ucznia lub pracownika szkoły na Covid 19, opracowane przed rozpoczęciem konsultacji z uczniami
  w szkole, z dnia 25.05.2020 roku.