Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Ważne ogłoszenia GOPS-u w Jodłowniku

 

OGŁOSZENIE

Program pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych

na terenie Gminy Jodłownik– stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku przypomina, iż do 15 września 2020 r.   można składać wnioski  o przyznane świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia   (stypendium szkolne) na rok szkolnym 2020/2021,

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (528,00 zł na osobę w rodzinie, dochody z miesiąca sierpień 2020 r.)
 3. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.
 4. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach     opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 5. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

Z poważaniem

Danuta Bartosz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku

 

OGŁOSZENIE

Wieloletni program  „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku  przypomina, iż można składać wnioski    o dożywianie dzieci w szkole  na okres od września do grudnia 2020 r w ramach wieloletniego programu  „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, finansowany ze środków własnych Gminy Jodłownik oraz dotacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Dla uczniów uczęszczających do placówek na terenie Gminy Jodłownik w ramach programu udzielana jest pomoc w formie dożywiania dla :

 1. uczniów szkół podstawowych i zespołów szkół Gminy Jodłownik  (jeden ciepły posiłek- danie obiadowe - jednodaniowe)
 2. wychowanków w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Jodłownik ( obiad- obiad dwudaniowy + kompot)
 3. wychowanków Samorządowego Przedszkola w Szczyrzycu  oraz  w Jodłowniku                ( obiad- obiad dwudaniowy + kompot)

O pomoc w w/ w formie mogą ubiegać się rodziny  w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku  złożyć wniosek o pomoc (druki do pobrania w siedzibie GOPS ).

Z poważaniem

Danuta Bartosz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowniku