Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

„Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny”

„Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny”, to tytuł Projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym uczestniczą uczniowie klasy VII naszej szkoły.
Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ma na celu kształtowanie u uczniów kompetencji:
- komunikacyjnych (współpraca w grupie, jasne przekazywanie myśli, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi),
- osobistych (logiczne myślenie i analiza faktów, wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków, gotowość uczenia się nowych rzeczy, kreatywność i innowacyjność),
- zawodowych (rozplanowanie i terminowa realizacja zadań, praca w ramach projektu, elastyczne reagowanie na zmiany, samodzielność podejmowania decyzji, przedsiębiorczość i przejawianie inicjatywy).
Uczniowie co 2 tygodnie wyjeżdżają na zajęcia na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ponadto realizują 16 pięciogodzinnych szkoleń w formie e-learningowej Moodle.
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Dzieci mają zapewniony dojazd do UE, opiekuna, wszelkie materiały ćwiczeniowe oraz wyżywienie.
Po zakończeniu Projektu, uczniowie otrzymają Dyplom Młodzieżowego Uniwersytetu Ekonomicznego.