Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

?yczenia ?wi?teczne i wielkanocny wyst?p zerwki

Na ?wi?ta Zmartwychwstania Chrystusa Pana
przesy?amy najserdeczniejsze ?yczenia:
obfito?ci ?ask Bo?ych, zdrowia, rado?ci,
wytrwa?o?ci w codziennym zmaganiu si?
z przeciwie?stwami, poczucia si?y, pokoju
i nieustaj?cej wiary i nadziei.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania si? wiary w si?? Chrystusa
i drugiego cz?owieka.
?yczymy, aby ?wi?ta Wielkanocne
przynios?y rado?? oraz wzajemn? ?yczliwo??.
By sta?y si? ?ród?em wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
nape?ni Was pokojem i wiar?,
niech da si?? w pokonywaniu trudno?ci
i pozwoli z ufno?ci? patrze? w przysz?o??...