Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Najdro?szym Babciom, Kochanym Dziadkom...

"W dniu Waszego ?wi?ta, chcemy Wam powiedzie?, ?e jeste?cie dla nas, najdro?si pod niebem..." W ?rod? w naszej szkole obchodzili?my uroczy?cie Dzie? Babci i Dziadka. Do szko?y t?umnie przyby?y Drogie Babcie i Kochani Dziadkowie, by ?wi?towa? wspólnie ze swoimi wnucz?tami. Uroczysto?? rozpocz??a si? msz? ?wi?t?, w której wzi??a udzia? ca?a spo?eczno?? szkolna oraz zaproszeni go?cie. Po mszy babcie i dziadkowie ogl?dali wyst?py swoich wnucz?t, którzy wierszem i piosenk? wyrazili wdzi?czno?? tym, którzy s? im równie drodzy jak rodzice. Sk?adaj?c ?yczenia, wnucz?ta wr?czy?y równie? babciom i dziadkom upominki i zaprosi?y na wspólny pocz?stunek. Spotkaniu przy stole towarzyszy?y radosne rozmowy. Jak zwykle nasze babcie i dziadkowie potrafili stworzy? wspania?? atmosfer?... Najdro?szym Babciom, Kochanym Dziadkom ?yczymy du?o zdrowia.