Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

3. rocznica kanonizacji Patrona Szko?y

  "Ty szuka?e? nas, bardzo d?ugi czas/Teraz szukamy Ciebie, w Twoim oknie w niebie..."

27 kwietnia ca?a spo?eczno?? naszej szko?y obchodzi?a uroczy?cie trzeci? rocznic? kanonizacji Jana Paw?a II. Najm?odsi uczniowie szko?y s?owem i piosenk? uczcili pami?? o naszym ?wi?tym patronie. Trzy lata temu, w ustanowione przez papie?a Polaka ?wi?to Mi?osierdzia Bo?ego papie? Franciszek wyniós? na o?tarze dwóch swoich poprzedników: Jana XXIII i Jana Paw?a II. Dzie? 27 kwietnia ju? zawsze b?dzie dla nas, wiernych okazj? do wspominania osoby i nauczania ?w. Jana Paw?a II.