Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Dnia 30 pa?dziernika 2018 r. klasy I-III bra?y udzia? w konkursie wiedzy pt: „Bezpiecze?stwo w ruchu drogowym”. Uczniowie musieli wykaza? si? du?? znajomo?ci? przepisów ruchu drogowego.

Zorganizowany konkurs wiedzy pt. „Bezpiecze?stwo w ruchu drogowym” by? dope?nieniem podejmowanych przez szko?? dzia?a? na rzecz bezpiecze?stwa dzieci oraz realizacja konkursu „Odblaskowa Szko?a”.