Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Wycieczka do Krakowa klas IV - VII

W dniu 6 lutego 2018r. uczniowie klas IV - VII wyruszyli  na wycieczk? do grodu Kraka. Najpierw udali?my si? na Wawel, gdzie wzi?li?my udzia? w lekcji muzealnej „Wawel-rezydencja w?adców Polski”. Poznali?my  histori? Zamku jako siedziby w?adców na tle dziejów Polski; wygl?d zewn?trzny budowli i jej cechy charakterystyczne; podzia? pomieszcze? ze wzgl?du na funkcje oraz wyposa?enie komnat prywatnych i sal reprezentacyjnych. Omówiona zosta?a organizacja i rola dworu królewskiego, oraz ceremonia? koronacyjny. Nast?pnie udali?my si? do Papugarni, na miejscu przywita?y nas rozkrzyczane papugi. Oswojone ptaki siada?y wszystkim na g?owach, r?kach i ramionach. Wszyscy mieli?my mo?liwo?? karmienia papu?ek. Spotkanie  z tymi egzotycznymi ptakami by?o dla wszystkich niezapomnianym prze?yciem. Ostatnim punktem wycieczki by? seans w kinie. Obejrzeli?my film, pt. „Cudowny ch?opak”, dla wszystkich by?a to filmowa lekcja tolerancji. Po tak ciekawie i aktywnie sp?dzonym czasie wrócili?my do szko?y.