Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Gimnazjada w Szczyrzycu

Uczniowie klas trzecich brali udzia? w dniu otwartym  w Zespole Szkó? w Szczyrzycu. Zapoznali si? z ofert? szko?y i kierunkami kszta?cenia.Wzi?li równie?   udzia? w zabawie karnawa?owej.