Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Jesienne obserwacje - odkrywamy tajemnice lasu

      18 pa?dziernika  2017 roku uczniowie klas I, II i III wybrali si? na piesz? w?drówk? na szczyt Góry Kostrza.
Celem tej wycieczki by?a obserwacja zmian zachodz?cych jesieni? w lesie, w ?wiecie ro?lin i zwierz?t. Niektórzy po raz pierwszy poruszali si? szlakiem i uczyli si? w?a?ciwego zachowania  w trakcie takiej wyprawy. Przed wej?ciem do lasu podzielili?my si? na trzy grupy, otrzymali?my zadania i przyrz?dy  potrzebne do ich realizacji. Pierwsza grupa zaj??a si? flor?, na kartkach zapisywali nazwy ro?lin, które wyst?powa?y w lesie. Za pomoc? lup i lornetek mogli z bliska obserwowa? wyst?puj?ce tam drzewa iglaste i li?ciaste  w?ród których królowa?y buki okryte z?otymi i pomara?czowymi li??mi. Musieli?my uwa?a? na k?uj?ce krzewy, które ros?y w podszycie lasu. Powietrze pachnia?o grzybami, zielone mchy ozdobione by?y czerwonymi muchomorami. Druga grupa zaj??a si? faun?, uda?o im si? zobaczy? sarenk?, jaszczurki, mrówki i paj?ki. Gdy byli?my cicho us?yszeli?my dzi?cio?a i ?piew ptaków, ca?y czas szele?ci?y li?cie, które tworzy?y gruby dywan.  Mogli?my przytuli? si? do drzew, za pomoc? ta?my mierniczej dokonali?my pomiarów tych najgrubszych. Kalkowali?my kor? wybranych gatunków  drzew i obliczali?my ich wiek . Po prawie 2-godzinnej w?drówce dotarli?my na szczyt Góry Kostrza.  Widoki by?y cudowne, pi?kna pogoda sprawi?a, ?e widoczne by?y nawet szczyty odleg?ych Tatr. Kanapki przygotowane przez rodziców smakowa?y wszystkim, nikt nie marudzi?.
Trzecia grupa za pomoc? kompasów wyznacza?a kierunki ?wiata, zaczynaj?c od pó?nocy.
     My?l?, ?e wycieczka ta by?a dla niektórych uczniów du?ym wyzwaniem, ale wszyscy doskonale sobie radzili. Zdobyte podczas niej wiadomo?ci i umiej?tno?ci b?d? zapami?tane na d?ugo.