Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

PNIOKI laureatem Festiwalu Zag??bie i S?siedzi

limanowa.in o sukcesie "Pnioków" w D?browie Górniczej

 

Przez dwa dni, tj.  od 28 do 29 kwietnia 2017 r., w Pa?acu Kultury Zag??bia w D?browie Górniczej  odbywa?a si? IX edycja Mi?dzykulturowego Festiwalu Folklorystycznego "Zag??bie i S?siedzi", w którym swój dorobek artystyczny zaprezentowa?o  28 zespo?ów dzieci?cych oraz 58 zespo?ów doros?ych.  Podczas tegorocznego festiwalu wyst?pi?o ponad 1000 artystów ludowych z po?udniowej Polski.     

   Rada artystyczna w sk?adzie: Marek Piotrowski (przewodnicz?cy, etnomuzykolog), Wies?awa Hazuka (choreograf) i Janusz Chojecki (choreograf) po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych, dokona?a oceny i przyzna?a uczestnikom nagrody i wyró?nienia.

I miejscew kategorii m?odzie?owych zespo?ów tanecznych (13 – 17 lat) otrzyma? Zespó? Regionalny „PNIOKI” z Sadku – Kostrzy.

W kategorii zespo?ów doros?ych kapela Zespo?u Regionalnego „PNIOKI” i M?ska Grupa ?piewacza „?WARNI ?OJCE” z Sadku – Kostrzy  zaj??y III miejsce

 Atrakcj? dla najm?odszych uczestników, którzy zaprezentowali swoje umiej?tno?ci pierwszego dnia, by?y warsztaty r?kodzie?a ludowego, podczas których nauczyli si? techniki decoupage'u i quillingu. Ponadto m?odzie? i dzieci w?asnor?cznie wykona?y makramy i przedmioty z drewna, b?d?ce pi?kn? pami?tk? z wizyty w Pa?acu Kultury Zag??bia
w D?browie Górniczej.